Operačný program – Kvalita životného prostredia – zverejnenie

  • Home
  • Operačný program – Kvalita životného prostredia – zverejnenie
Európska Únia Európska Únia
Výška podpory: 146,510,00 EUR
Dátum začatia realizácie: 10.05.2023
Dátum ukončenia realizácie: 14.07.2023
Kód výzvy: OPKZP-PO4-SC411-2022-79
Kód projektu: 310041CVA6
Cieľ projektu: Zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej energetickej spotrebe SR Projekt je riešením pre zníženie energetickej náročnosti našej spoločnosti a má významný vplyv aj na naše životné prostredie znižovaním emisie skleníkových plynov, ktoré prispievajú k zmene klímy.
Stručný opis projektu: Realizáciou projektu sme zabezpečili zvýšenie podielu OZE na hrubej konečnej spotrebe SR. Vďaka zníženiu našich nákladov na elektrickú energiu nie sme nútení znižovať spotrebu energie, napr. znižovaním objemu výroby čo by mohlo mať za následok aj následné prepúšťanie pracovných síl. Prispievame tým aj k lepšej klíme a zdraviu obyvateľstva. Pri samotnej montáži FVZ bol kladený dôraz na kvalitu a komplexnosť aby ani pri realizácii projektu ani po jeho ukončení neboli spôsobené škody na zdraví, majetku, životnom prostredí. Udržateľnosť je zabezpečená samotný slnečným žiarením a už spomínaným dôrazom na kvalitu a komplexnosť pri inštalácii
Operačný program: Kvalita životného prostredia
Riadiaci orgán: Ministerstvo životného prostredia SR