Internetová správa DM

  • Domov
  • Internetová správa DM
Európska Únia Tento projekt bol realizovaný s podporou EURÓPSKEJ ÚNIE
Miesto realizácie projektu: Nám. Dr. A. Schweitzera 170/18, Stará Turá, Slovenská republika
Názov projektu: Zavedenie inovatívnych technológií a rast konkurencieschopnosti spoločnosti K & M INNOVATION, s.r.o.
Stručný opis projektu: Cieľom projektu je rast konkurencieschopnosti prostredníctvom zvýšenia inovačných aktivít obstaraním inovatívneho CNS sústruhu
Špecifické ciele:
  • Rast konkurencieschopnosti a pridanej hodnoty obstaraním inovatívnej technológie.
  • Vytvorenie prostredia pre zvýšenie inovačného potenciálu firmy.
  • Tvorba nových pracovných miest cielene pre mladých nezamestnaných ľudí do 29 rokov.
Východiskový stav: Firma K & M INNOVATION, s.r.o. je zameraná na strojársku výrobu, obrábanie kovov sústružením a frézovaním, lisovaním rôznych druhov materiálu. Produkcia firmy je zameraná na zákazkovú výrobu, pričom firma vyrába komponenty určené na ďalšie spracovanie inými výrobnými firmami z regiónu, ostatných častí SR, ale aj z ČR, Nemecka, či Belgicka. Vytvorenie pracovných miest, rast konkurencieschopnosti, zvýšenie pridanej hodnoty a tržieb, rast kvality výrobného procesu, rast inovačného potenciálu firmy budú výsledkom okamžitého účinku pomoci, ktorý poukazuje na nevyhnutnosť realizácie projektu. Čo sa týka východiskovej situácie v súvislosti s postavením na trhu, tak v regióne, v ktorom pôsobí firma je veľmi silná konkurencia. Trenčiansky kraj je známy dlhoročnou tradíciou v oblasti strojárskej výroby. V súčasnosti pôsobí v kraji množstvo strojárskych firiem, čo je na druhej strane pozitívom, pretože cieľovou skupinou odberateľov sú prevažne firmy zaoberajúce sa práve strojárskou výrobou. Stav po realizácii projektu: Obstaranie inovatívneho CNC sústruhu, zvýšenie inovačného potenciálu zakúpením technológie s inovatívnymi prvkami, zefektívnenie výrobného procesu, zvýšenie kvality, výrobných kapacít, rozšírenie produktového portfólia, zvýšenie flexibilnej reakcie na požiadavky trhu, rast konkurencieschopnosti, pridanej hodnoty a tržieb, vytvorenie nových a udržanie súčasných pracovných miest, podpora zamestnanosti v regióne, rozvoj firmy a podpora rozvoja regiónu, prínos k napĺňaniu cieľov strategických dokumentov. Očakávaný stav bude zabezpečený realizáciou projektu, ktorý je tvorený hlavnou aktivitou priamo prepojenou na hlavný a špecifické ciele projektu.
Názov a sídlo prijímateľa: K & M INNOVATION, s.r.o., Nám. Dr. A. Schweitzera 170/18, 916 01 Stará Turá, Slovenská republika
Dátum začatia realizácie projektu: 11/2015
Dátum skončenie realizácie projektu: 12/2015
Logo operačného programu: Operačný program KONKURENCIESCHOPNOSŤ A HOSPODÁRSKY RAST
Názov riadiaceho orgánu: Ministerstvo hospodárstva SR v zastúpení: Slovenská inovačná a energetická agentúra
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu: www.economy.gov.sk | www.opkahr.sk | www.siea.gov.sk
Výška poskytnutého príspevku: 108 250,00 EUR
Fotodokumentácia realizácie aktivít projektu Fotka realizácie